Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego PWP Warszawa

Właściciel witryny

 1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.pwp.com.pl jest Przedstawicielstwa w Polsce PWP Sp. z o.o., ul. Płocka 17, 01-231 Warszawa, , NIP 522-10-09-574, REGON 010748682, KRS 0000119867
 2. Za treść i zawartość poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają redaktorzy serwisu (wyznaczeni pracownicy PWP Warszawa).

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym PWP Warszawa są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym PWP Warszawa chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność PWP Warszawa lub ich autorów (firm przekazujących PWP Warszawa materiały promocyjne).
 3. Korzystanie z serwisu internetowego PWP Warszawa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym PWP Warszawa w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody PWP Warszawa, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym PWP Warszawa, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego PWP Warszawa , elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla PWP Warszawa lub firm hostujących serwis WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym PWP Warszawa jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PWP Warszawa.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody PWP Warszawa na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego PWP Warszawa poprzez podanie źródła w postaci www.pwp.com.pl.
 8. Otrzymując dostęp do stron PWP Warszawa użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci niezmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. PWP Warszawa nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych za zgodą lub domniemaną zgodą na podstawie współpracy.

Zakres odpowiedzialności PWP Warszawa

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. PWP Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
 3. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez PWP Warszawa wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. PWP Warszawa ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis WWW zaprojektowany i wykonany przez:


Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
- Tworzenie stron internetowych Katowice
www.intracom.pl

Tel.: +48 32 351 82 50; +48 32 440 11 46
Fax: +48 32 351 82 50 w. 24